Principal Name
From
To
Mr Amarasingha Wasala
1984.11.26
1986.07.16
Mr E.M.Kularathne
1986.07.16
1989.02.02
Mr. D.G.Fracis
1989.02.02
1989.05.01
Mr. B.Karunarathna
1989.05.02
1990.10.26
Mr. H.P.Vipulasena
1990.10.27
1991.07.17
Mr. H.P.Balasuriya
1991.09.18
1994.02.14
Mr. P.Rathnamala
1994.02.015
1996.08.12
Mr. P.K.Alagoda
1996.08.12
1998.04.8
Mr. H.B.Jayawrdena
1998.0.4.08
1999.09.13
Mr. H.G.Ariyadasa
1999.09.13
2002.01.02
Mr. D.H.B.Senevirathna
2002.01.12
2007.11.11
Mr. M.R.U.Gunawardena
2007.11.12
2010.05.30
Mr. E.M.Ekaneyake
2010.06.01
2011.03.03
Mr. M.R.U.Gunawardena
2011.03.04
2016.11.06
Mr. D.M.S.Sunil Jayasinghe
2017.01.12
2019.01.30
Rev. Mahamankadawala Dammasiri Nayaka Thero
2019.02.12
2023.11.10

Mr. A.G.Jayatunga

2023.11.13